Ogłoszenie o naborze - kustosz - nr 65474

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2020

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Ogłoszenie o naborze
NR 65474 z dnia 10.07.2020 r.
OFERTY DO 27 LIPCA 2020

WYMIAR ETATU 1
STANOWISKA 1
STATUS - NABÓR W TOKU
DODATKOWO: UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
kustosz
do spraw: nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
Oddział II Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego

 

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
 • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dofinansowanie do kart sportowych,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dobrą lokalizację,
 • miłą atmosferę pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych

- brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich

- przeprowadzanie kontroli w zewnętrznych jednostkach organizacyjnych

ZAKRES ZADAŃ

 • Uzgadnia treść normatywów kancelaryjno-archiwalnych nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz prowadzi wszelkie sprawy związane z ich określeniem w porozumieniu z Dyrektorem AAN, a także opiniuje normatywy kancelaryjno-archiwalne podmiotów niepaństwowych w celu właściwego postępowania z dokumentacją państwowych i niepaństwowych jednostek organizacyjnych.
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w celu sprawdzenia poprawności stosowania przepisów kancelaryjno - archiwalnych.
 • Opiniuje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych jednostek organizacyjnych w celu wydania zgody na zniszczenie dokumentacji, w tym sporządza projekty zgód, a także wydaje opinie dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej podmiotom niepaństwowym w celu prawidłowej oceny wartości archiwalnej dokumentacji proponowanej do wybrakowania.
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne z zakresu statusu prawno – organizacyjnego i wartościowania dokumentacji jednostek organizacyjnych, w celu ustalenia czy dana jednostka jest wytwórcą materiałów archiwalnych.
 • Udziela państwowym i niepaństwowym jednostkom organizacyjnym konsultacji z zakresu prawa archiwalnego oraz z zakresu funkcjonowania EZD oraz innych systemów teleinformatycznych w celu właściwego postępowania z dokumentacją.
 • Nadzoruje porządkowanie materiałów archiwalnych oraz weryfikuje poprawność opracowania materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do zasobu AAN w celu właściwego ich zabezpieczenia i przekazania.
 • Udziela instruktaży w sprawach prawidłowego postępowania z dokumentacją w państwowych i niepaństwowych jednostkach organizacyjnych, a także w jednostkach prowadzących archiwa wyodrębnione. W razie potrzeby przeprowadza szkolenia w tym zakresie w celu właściwego stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze archiwalnym
 • Znajomość prawa archiwalnego oraz przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją
 • Znajomość funkcjonowania kancelarii współczesnych i systemów teleinformatycznych, w tym EZD
 • Wiedza z zakresu metodyki archiwalnej
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne
 • Stanowczość
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe archiwalne lub historyczne
 • przeszkolenie z zakresu zasad funkcjonowania EZD

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Dokument potwierdzający ukończenie przeszkolenie z zakresu zasad funkcjonowania EZD
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.07.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
 • Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@aan.gov.pl
 • Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
 • Archiwum Akt Nowych
 • Hankiewicza 1
 • 02-103 Warszawa
 • z dopiskiem "St. archiwista - Oddział II" oraz nr ogłoszenia

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 589 31 06 w godz. 8.15 - 14.15

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Akt Nowych
Data utworzenia:2020-07-10
Data publikacji:2020-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Akt Nowych
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Augustynowicz
Liczba odwiedzin:204