ZASADY UDOSTĘPNIANIA

Uprzejmie informujemy, że Pracownia Naukowa Archiwum Akt Nowych w 2020 roku będzie czynna w skróconym wymiarze pracy w dniach:

- 9 kwietnia do godz. 15.30
- 30 kwietnia do godz. 15.30
- 10 czerwca do godz. 15.30
- 10 listopada do godz. 15.30
- 23 grudnia do godz. 15.30
- 28. 29, 30 grudnia do godz. 15.30
- 31 grudnia do 13.00

Pracownia Naukowa będzie nieczynna w dniach:

- 12 czerwca
- 24 grudnia

Jednocześnie informujemy, że w miesiącach letnich:
- w lipcu i sierpniu Pracownia Naukowa będzie czynna w godzinach od 9.00 do 15.30.

Za niedogodności przepraszamy.
 

Szanowni Państwo,

sygnatury 1288-2795 z zespołu 1102 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie z lat 1945-1990 w związku z trwającymi pracami konserwatorskimi zostały wyłączone z udostępniania w Pracowni Naukowej.

Za niedogodności przepraszamy.


DECYZJA DYREKTORA ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE
W sprawie czasowego wyłączenia zespołu archiwalnego z udostępniania.
W związku koniecznością wykonania pilnych prac  związanych z opracowaniem i korektą ewidencji wyłączam z udostępniania na okres do 30 września 2018 r.
Zespoły akt:

- 2/190  „Polska Misja Wojskowa przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Berlinie” [1931, 1937-1944] 1945-1958
- 2/287 „Biuro Rewindykacji w Warszawie [1937, 1940-1944] 1945-1951, [1953, 1956, 1960]
- 2/291 „Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie” 1944-1049

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak


Obowiązek informacyjny Archiwum Akt Nowych

 Administratorem Danych Osobowych jest:
 
ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
Tel. +48 22 589 31 18

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych:
 Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Przechowywanie danych osobowych:
 Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa.

Komu mogą zostać ujawnione dane osobowe:
 Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
 ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie  upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
Posiada Pan/Pani prawo do:
 -    informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
 -    dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 -    prawo do żądania usunięcia swoich danych,
 -    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 -    przenoszenia swoich danych,
 -    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem.

Jest Pan/Pani zobowiązany (-a) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
     
 Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).


Archiwalia przechowywane w Archiwum Akt Nowych są udostępniane zainteresowanym tylko w pracowniach naukowych.

Osoba chcąca korzystać z archiwaliów w pracowni naukowej zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego oraz przestrzegać regulaminu.

Zainteresowanych szczegółowym wykazem zespołów znajdujących się w zasobie Archiwum Akt Nowych odsyłamy do podstrony na www.szukajwarchiwach.pl

Pracownia Naukowa im. prof. Jerzego Skowronka
czynna:
poniedziałek - czwartek: 9.00 - 18.30 oraz piątek: 9.00 - 15.30
e-mail: pracownia@aan.gov.pl
tel. 022 58 93 119

Archiwum Akt Nowych przyjmuje drogę elektroniczną wyłącznie 4 rewersy.
Przyjmowane będą wyłącznie rewersy przesłane na adres: pracownia@aan.gov.pl