e-Rewers

Zasady udostępniania akt w Archiwum Akt Nowych: https://www.aan.gov.pl/p,62,zasady-udostepniania

Rezerwacja wizyt w Archiwum Akt Nowych:
https://aan.bookero.pl/

Szanowni Państwo, w celu złożenia nowego zamówienia na teczki do Pracowni Naukowej AAN prosimy o wypełnienie formularza po prawej stronie. Pola wymagane oznaczone są symbolem gwiazdki. Wymagane jest podanie przynajmniej jednej sygnatury jednostki archiwalnej.

Prosimy pamiętać, że dzienny limit zamówionych teczek wynosi 15 jednostek na użytkownika, a zamówienia najlepiej przesyłać z wyprzedzeniem przynajmniej doby roboczej, aby mieć pewność, że dotrą z magazynu do Pracowni Naukowej na czas.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Archiwum Akt Nowych. Przesyłając zamówienie akceptują Państwo postanowienia zawarte w Klauzuli RODO dostępnej pod linkiem: https://aan.gov.pl/formularz-pracownia/rodo oraz regulamin korzystania z materiałów w Pracowni Naukowej, dostępny do wglądu pod adresem: https://www.aan.gov.pl/p,62,zasady-udostepniania

Archiwum Akt Nowych © 2024

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Archiwum Akt Nowych z siedziną na ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa; NIP: 526-17-46-882; Tel: 22 58 93 100; Email: sekretariat@aan.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Przemysław Dańczak; Tel: 225893113: Email: iod@aan.gov.pl
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
Powrót do strony głównej