Ogłoszenie o naborze – młodszy informatyk - nr 64548

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Ogłoszenie o naborze 
NR 64548  z dnia 24.06.2020 r.
OFERTY DO  06 LIPCA 2020

WYMIAR ETATU 1
STANOWISKA 1
STATUS - NABÓR W TOKU

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
młodszy informatyk
do spraw obsługi systemu informatycznego
Oddział VI Informatyzacji

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dofinansowanie do kart sportowych,
• ubezpieczenie grupowe,
• pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• dobrą lokalizację,
• miłą atmosferę pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa przy komputerze,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- obsługa techniczna i serwisowanie systemów teleinformatycznych,
- praca w pomieszczeniach o dużym stopniu nasycenia w urządzenia techniczne i elektryczne
- brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • Wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, zapewnianie bezpieczeństwa sieci oraz ochrona danych
 • Administrowanie kontami pocztowymi, listami mailowymi i systemem anty-spamowym
 • Przygotowywanie i konfiguracja stacji roboczych
 • Sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym serwisowanie sprzętu komputerowego, modernizowanie i usuwanie usterek
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji sprzętu komputerowego w tym protokołów przekazania
 • Generowanie i weryfikowanie kopii bezpieczeństwa danych z komputerów, serwerów oraz macierzy dyskowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows
 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych Linux/Unix
 • Znajomość sprzętu sieciowego i zagadnień związanych z budową sieci LAN
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci od strony hardwarowej i softwarowej
 • Znajomość relacyjnych baz danych m.in. MSAccess
 • Znajomość języka: angielski na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne i/lub pochodne techniczne
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL
 • znajomość HTML

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.07.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@aan.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Archiwum Akt Nowych
  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa
  z dopiskiem "Mł. informatyk" oraz nr ogłoszenia.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Tel. +48 22 58931 18
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@aan.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do urzędu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/589 31 06 w godz. 8 00 - 14 00 lub pod adresem email: rekrutacja@aan.gov.pl

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Akt Nowych
Data utworzenia:2020-06-24
Data publikacji:2020-06-24
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Akt Nowych
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:284