Ogłoszenie o naborze – starszy archiwista - nr 63464

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2020

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Ogłoszenie o naborze
NR 63464 z dnia 22.05.2020 r.
OFERTY DO  10 CZERWCA 2020

WYMIAR ETATU 1, UMOWA NA ZASTĘPSTWO
STANOWISKA 1
STATUS - NABÓR W TOKU

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
starszy archiwista
do spraw: opracowania zasobu
Oddział I Opracowania Zasobu

 

 

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
 • pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dofinansowanie do kart sportowych,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dobrą lokalizację,
 • miłą atmosferę pracy.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych,

- brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich,

- praca częściowo w magazynach,

- sztuczne oświetlenie.

 

ZAKRES ZADAŃ

 

    Przeprowadza studia wstępne nad zespołem w celu zgromadzenia informacji o historii, zadaniach, i organizacji twórcy zespołu.

    Określa metody opracowania zespołu w celu wypracowania optymalnego toku pracy.

    Weryfikuje przynależność zespołową akt w celu wyodrębnienia akt obcych.

    Realizuje proces porządkowania zespołu w celu wyodrębnienia serii i podserii oraz sporządzenia opisu poszczególnych jednostek archiwalnych.

    Sporządza inwentarz zespołu/ zbioru i innych pomocy ewidencyjno – informacyjnych w celu przygotowania pełnej informacji o zawartości zespołu.

    Opracowuje wstęp do zespołu/ zbioru lub notatkę informacyjną w celu zaprezentowania informacji o dziejach twórcy zespołu, dziejach i stanie zachowania wytworzonej przez niego dokumentacji, systemie kancelaryjnym, zawartości zespołu i metodach jego porządkowania

    Realizuje kwerendy w zasobie AAN w celu wyszukania potrzebnych informacji

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

    Wykształcenie: wyższe

    doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze archiwalnym

    dobra znajomość historii Polski i powszechnej XX w

    znajomość metodyki archiwalnej

    znajomość zasobu AAN

    komunikatywność

    umiejętność podejmowania decyzji

    samodzielność

    umiejętność pracy w zespole

    Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

    Korzystanie z pełni praw publicznych

    Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

    Wykształcenie: wyższe historyczne i/lub archiwalne i/lub podyplomowe archiwalne

    kurs kancelaryjno - archiwalny I i II stopnia

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

    CV i list motywacyjny

    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

    Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

    W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

    Dokument potwierdzający ukończenie kursu kancelaryjno - archiwalnego

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

    Dokumenty należy złożyć do: 10.06.2020

    Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

    Miejsce składania dokumentów:

    Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@aan.gov.pl

    Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

    Archiwum Akt Nowych

 1. Hankiewicza 1

    02-103 Warszawa

    z dopiskiem "St. archiwista - Oddział I" oraz nr ogłoszenia

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

    Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Tel. +48 2258931 18

    Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@aan.gov.pl

    Cel przetwarzania danych:

    przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

    Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

    Okres przechowywania danych:

    czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

    Uprawnienia:

        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

        prawo do usunięcia danych osobowych;

        - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

    Podstawa prawna przetwarzania danych:

        art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

        art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

        art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

    Informacje o wymogu podania danych:

    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

    Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

    Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.

 

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do urzędu).

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 589 31 18 w godz. 8.15 - 16.15 lub pod adresem email: rekrutacja@aan.gov.pl

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

    Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Akt Nowych
Data utworzenia:2020-05-27
Data publikacji:2020-05-27
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Akt Nowych
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Augustynowicz
Liczba odwiedzin:367