Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

ODDZIAŁ I

Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

Kierownik oddziału - Joanna Racka
tel. 22 589 31 16
e-mail: joanna.racka@aan.gov.pl

                    1. Do zakresu działania Oddziału I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego w szczególności należy:

  • przeprowadzanie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;
  • przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w zakresie:
  1. ustalania jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne;
  2. ustalania wartości archiwalnej dokumentacji;
  3. postępowania z dokumentacją i jej oceny w związku z ustaniem działalności jednostek organizacyjnych;
  4. nagłych działań dotyczących zabezpieczenia materiałów archiwalnych zagrożonych utratą lub zniszczeniem;
  • opiniowanie projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, tj. instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i ich zmian oraz prowadzenie spraw związanych z ich uzgadnianiem i określaniem;
  • rozpatrywanie wniosków o wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
  • prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne;
  • współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie:
  1. rozpoznawania i ustalania podmiotów wytwarzających materiały archiwalne,
  2. opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych i ich zmian,
  3. realizacji umów o współpracy z wytwórcami niepaństwowego zasobu archiwalnego zawartych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
  4. przeprowadzania ekspertyz w zakresie oceny wartości archiwalnej dokumentacji,
  5. przeprowadzania ekspertyz w zakresie postępowania z dokumentacją w związku
   z ustaniem działalności podmiotów,
  6. przeprowadzania ekspertyz w zakresie zabezpieczania materiałów archiwalnych zagrożonych utratą lub zniszczeniem,
  7. opiniowania wniosków dotyczących dokumentacji niearchiwalnej proponowanej do wybrakowania,
  8. udzielania konsultacji dotyczących zarządzania dokumentacją;
  • współpraca z podmiotami posiadającymi archiwa wyodrębnione w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji i opiniowania wniosków dotyczących dokumentacji proponowanej do wybrakowania;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów o użyczenie materiałów archiwalnych i projektów porozumień w sprawie pozostawienia materiałów archiwalnych;
  • udział w powierzaniu materiałów archiwalnych;
  • obsługa kwerend pracowniczych i udzielanie informacji o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, udostępnianie przechowywanej dokumentacji upoważnionym osobom i organom;
  • prowadzenie konsultacji, instruktaży i doradztwa w zakresie postępowania
   z dokumentacją oraz prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt.
  1. W strukturze Oddziału I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego wyodrębnia się Sekcję archiwum Ministerstwa Skarbu Państwa. Do zakresu jej działania należy:
  • prowadzenie prac w zakresie porządkowania i archiwalnego opracowywania zasobu archiwum Ministerstwa Skarbu Państwa, zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi przepisami metodycznymi;
  • przygotowywanie środków ewidencyjnych i pomocy archiwalnych;
  • wydzielenie i przygotowanie do ekspertyzy, brakowania i przekwalifikowania przejętej dokumentacji niearchiwalnej;
  • wyszukiwanie dokumentów, informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych;
  • urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych, w tym wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji oraz wtórnych dokumentów opisowo prezentujących tę treść lub jej wyróżnione składniki;
  • udostępnianie użytkownikom zewnętrznym materiałów archiwalnych;
  • rozmieszczenie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych;
  • wypożyczanie materiałów archiwalnych do innych instytucji oraz prowadzenie ewidencji tych czynności.