Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-09-26 ( Imieniny: Cypriana, Justyny)

Archiwum Akt Nowych - Ogłoszenie o naborze - Młodszy Archiwista - nr 97838

Ogłoszenie o naborze - Młodszy Archiwista - nr 97838

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 97838 z dnia 29.04.2022 r.
OFERTY DO 11 maja 2022 r.

LICZBA STANOWISK: 1   WYMIAR ETATU: 1   STATUS: nabór w toku

Dołącz do nas jako:
Młodszy Archiwista
Do spraw: ewidencji zasobu w Oddziale III Ewidencji i Przechowywania Zasobu

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Wprowadza dane do baz danych, w celu ułatwienia dostępu do informacji o zasobie archiwalnym.
 • Prowadzi prace porządkowe w magazynach archiwalnych (opisy regałów, inwentarz topograficzny), w celu zapewnienia dokładnej informacji o rozmieszczeniu zasobu w magazynach.
 • Prowadzi skontra zespołów, w celu kontroli ich kompletności.
 • Wykonuje kwerendy archiwalne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
 • Przejmuje akta z poszczególnych komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, w celu ich zabezpieczenia, przechowywania i udostępniania.
 • Prowadzi brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął oraz przekazuje materiały archiwalne z archiwum zakładowego do Archiwum Akt Nowych.
 • Udostępnia informację z archiwum zakładowego dla celów służbowych.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość podstawowych zasad archiwistyki
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność formułowania myśli na piśmie
 • Systematyczność
 • Dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe):

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy w archiwum
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Samodzielność
 • Komunikatywność

CO OFERUJEMY

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Możliwość zapisania do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych;
 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 1. weryfikacja formalna ofert;
 2. sprawdzian wiedzy/umiejętności - online;
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-06-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający ukończenie kursu archiwalno-kancelaryjnego.

APLIKUJ

do 11 maja 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 97838"

na adres:

Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@aan.gov.pl

Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

Archiwum Akt Nowych

Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

W godzinach 8.15 - 16.15

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 589 31 06

lub mailowego na adres: rekrutacja@aan.gov.pl

 

 Dokumenty należy złożyć do: 11.05.2022

 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Akt Nowych , ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

 Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@aan.gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 Informacje o odbiorcach danych: brak

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 Uprawnienia:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Podstawa prawna przetwarzania danych:

 6 ust. 1 lit. b RODO;

 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-29 10:14przez:
Opublikowano:2022-04-29 10:54przez: Artur Pawłowski
Zmodyfikowano:2022-04-29 10:48przez: Artur Pawłowski
Podmiot udostępniający: Archiwum Akt Nowych
Odwiedziny:1524

Rejestr zmian

 • [2022-04-29 10:48:59]Artur PawłowskiZamieszczenie ogłoszenia o naborze
 • [2022-04-29 10:48:59]Artur PawłowskiZamieszczenie ogłoszenia o naborze
 • [2022-04-29 09:53:15]Artur PawłowskiZamieszczenie ogłoszenia o naborze