Ogłoszenie o naborze - Archiwista - nr 76597

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2021

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 76597 z dnia 02.04.2021 r.
OFERTY DO 12.04.2021 r.

LICZBA STANOWISK:   1     WYMIAR ETATU:       STATUS:   nabór w toku

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Archiwista
Oddział III Ewidencji i Przechowywania Zasobu

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Wykonywanie wszelkich czynności i prac wchodzących w zakres przejmowania materiałów archiwalnych, w tym transport przyjętych akt do magazynów i układanie na regałach, sprawdzanie spisów zdawczo-odbiorczych z przejmowanymi aktami, uzupełnianie inwentarza topograficznego, oznakowanie rozmieszczenia zespołów w magazynach;
 • Wykonywanie wszelkich czynności i prac związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych w magazynach (dbanie o porządek oraz właściwy układ akt na regałach, zamykanie magazynów na klucz po każdorazowym opuszczaniu go, plombowanie worków z kluczami, przemieszczanie materiałów archiwalnych do innych magazynów );
 • Wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem materiałów archiwalnych i kopii zabezpieczających (realizowanie zamówień pracowni naukowej i pracowników AAN, umieszczanie zastawników na miejsce wypożyczonych jednostek archiwalnych i dokonywanie ich zwrotów, kontrola stanu akt wypożyczanych i zwracanych);
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z technicznym zabezpieczeniem zasobu (umieszczanie akt w nowych opakowaniach – teczkach i pudłach, sporządzanie etykiet, nanoszenie opisów z inwentarzy na teczki;
 • Znakowanie pieczęcią własnościową materiałów archiwalnych;
 • Podnoszenie własnych kwalifikacji ogólnych i zawodowych, zwłaszcza w zakresie przechowywania materiałów archiwalnych;
 • Udział, w razie powołania, w stałych i doraźnych komisjach AAN;

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze archiwalnym
 • Znajomość prawa archiwalnego oraz przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją
 • Znajomość funkcjonowania kancelarii współczesnych i systemów teleinformatycznych, w tym EZD
 • Wiedza z zakresu metodyki archiwalnej
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne. Stanowczość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe - przeszkolenie z zakresu zasad funkcjonowania EZD

CO OFERUJEMY

 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Możliwość zapisania do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych;
 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich;

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 1. weryfikacja formalna ofert;
 2. sprawdzian wiedzy/umiejętności - online;
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu zasad funkcjonowania EZD

APLIKUJ

do 12 kwietnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 76597"

na adres:

Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@aan.gov.pl

Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

Archiwum Akt Nowych

Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

z dopiskiem "Archiwista - Oddział III" oraz nr ogłoszenia.

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 589 31 06

lub mailowego na adres: rekrutacja@aan.gov.pl

 

    Dokumenty należy złożyć do: 12.04.2021

    Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

    Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

    Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Akt Nowych , ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

    Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@aan.gov.pl

    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

    Informacje o odbiorcach danych: brak

    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

    Uprawnienia:

        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

        prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

    Podstawa prawna przetwarzania danych:

        6 ust. 1 lit. b RODO;

        221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

        6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

    Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Akt Nowych
Data utworzenia:2021-04-02
Data publikacji:2021-04-02
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Akt Nowych
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Augustynowicz
Liczba odwiedzin:204