Ogłoszenie o naborze – starszy archiwista - nr 62813

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2020

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Ogłoszenie o naborze
NR 62813  z dnia 16.04.2020 r.
OFERTY DO  08 MAJA 2020

WYMIAR ETATU 1
STANOWISKA 1
STATUS - NABÓR W TOKU

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
starszy archiwista
do spraw: kształtowania narastającego zasobu archiwalnego organów państwa oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych
Oddział II Kształtowania Narastającego Zasobu

WARUNKI PRACY
Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dofinansowanie do kart sportowych,
• ubezpieczenie grupowe,
• pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• dobrą lokalizację,
• miłą atmosferę pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych
- brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich
- przeprowadzanie kontroli w zewnętrznych jednostkach organizacyjnych


ZAKRES ZADAŃ
Opiniowanie projektów normatywów kancelaryjnych i archiwalnych nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem ww. projektów.
Kontrolowanie , przestrzeganie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.
Opiniowanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych jednostek organizacyjnych w celu wydania zgody oraz sporządzanie projektów ww. zgód, a także wydawanie opinii dotyczących brakowania dokumentacji jednostek niepaństwowych.
Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w jednostkach organizacyjnych.
Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie porządkowania dokumentacji oraz kontrola prawidłowości przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania do AAN ( weryfikacja przygotowanych materiałów i ich ewidencji), oraz sporządzanie notatek informacyjnych dla Oddziału III AAN).
Udzielanie konsultacji z zakresu prawa archiwalnego.
Udzielanie instruktażu w sprawach prawidłowego postępowania z dokumentacją w państwowych i niepaństwowych jednostkach organizacyjnych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata praca w jednostkach administracji publicznej
Znajomość prawa archiwalnego oraz przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją
Znajomość funkcjonowania kancelarii współczesnych i systemów kancelaryjnych
Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych
Umiejętność rozwiązywania problemów
Umiejętność formułowania myśli na piśmie
Samodzielność
Zdolności organizacyjne i interpersonalne
Stanowczość
Odporność na stres
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe archiwalne lub historyczne / podyplomowe archiwalne
doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w obszarze metodyki oraz prawa archiwalnego
szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania EZD
Umiejętność prowadzenia instruktaży ( szkoleń)
Umiejętność pracy w zespole


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 08.05.2020
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@aan.gov.pl
Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
Archiwum Akt Nowych
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
z dopiskiem "St. archiwista - Oddział II" oraz nr ogłoszenia.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Tel. +48 22 58931 18
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@aan.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 589 31 18 w godz. 8.15 - 16.15

WZORY OŚWIADCZEŃ:
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Akt Nowych
Data utworzenia:2020-04-16
Data publikacji:2020-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Akt Nowych
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Augustynowicz
Liczba odwiedzin:647