Ogłoszenie o naborze - referent - nr. 49333

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2019

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze

NR 49333  z dnia 14.06.2019 r.

OFERTY DO  27 CZERWCA 2019

 

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

STATUS - NABÓR W TOKU

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Referent do spraw: obsługi sekretariatu

w Dziale Administracyjno Gospodarczym

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie

- praca w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych

- brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmuje, rejestruje i przekazuje do dekretacji przesyłki wpływające do archiwum za pomocą poczty elektronicznej i EPUAP w celu zapewnienia sprawnego obiegu pism i korespondencji
 • Wykonuje prace związane z przygotowaniem pism i spraw inicjowanych przez dyrekcję oraz czuwa nad prawidłowością ich załatwienia w celu prawidłowego funkcjonowania Archiwum .
 • Organizuje bieżącą pracę sekretariatu, w tym zaopatrzenie w niezbędne artykuły i materiały biurowe w celu efektywnego funkcjonowania archiwum.
 • Prowadzi rejestry umów zawieranych przez Archiwum w celu sprawnego działania archiwum.
 • Odbiera telefony, faksy, zapewnia właściwy przepływ informacji pomiędzy oddziałami archiwum w celu efektywnego współdziałania komórek organizacyjnych.
 • Prowadzi wysyłkę pism za pomocą poczty elektronicznej i EPUAP w celu prawidłowego obiegu pism i korespondencji Archiwum.
 • Zapewnia obsługę spotkań, zebrań i wydarzeń popularyzacyjnych w celu prawidłowego funkcjonowania Archiwum.
 • Prowadzi kompleksową obsługę Archiwum Zakładowego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze administracji
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej i JRWA wprowadzonych zarządzenia nr 18 NDAP z 21.12.2012.
 • Znajomość procedury Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Znajomość Pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Kurs z zakresu obsługi sekretariatu
 • Kurs z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • Język angielski na poziomie A2

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

    Dokumenty należy złożyć do: 27.06.2019

    Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

    Miejsce składania dokumentów:

    Archiwum Akt Nowych

 1. Hankiewicza 1

    02-103 Warszawa

    Kancelaria pok. 101, piętro I

    od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15

    lub wysłać pocztą pod wskazany adres

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

    Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Tel. +48 22 589 31 18

    Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@aan.gov.pl.

    Cel przetwarzania danych:

    przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

    Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

    Okres przechowywania danych:

    czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

    Uprawnienia:

        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

        prawo do usunięcia danych osobowych;

        - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

    Podstawa prawna przetwarzania danych:

        art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

        art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

        art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

    Informacje o wymogu podania danych:

    Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

    Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

    Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację;możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), ubezpieczenie grupowe. Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2800 zł

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "referent" wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Techniki i metody naboru:

- weryfikacja nadesłanych ofert

- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych

- rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.

Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu

22/589 31 06 w godz. 8 00 - 14 00.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

    Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Akt Nowych
Data utworzenia:2019-06-14
Data publikacji:2019-06-14
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Akt Nowych
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Augustynowicz
Liczba odwiedzin:521