Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-06-09 ( Imieniny: Anny-Marii, Felicjana)

Archiwum Akt Nowych - Ogłoszenie o naborze - Kustosz - nr 112002

Ogłoszenie o naborze - Kustosz - nr 112002

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 112002 z dnia 07.12.2022 r.
OFERTY DO 18 grudnia 2022 r.

LICZBA STANOWISK: 1   WYMIAR ETATU: 1   STATUS: nabór w toku

Dołącz do nas jako:
Kustosz
Do spraw: archiwów społecznych W Oddziale VI archiwów społecznych

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Inicjuje i realizuje współpracę z jednostkami, które tworzą materiały archiwalne wchodzące w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego takimi jak: instytucje naukowe i kulturalne, organizacje kombatanckie, organizacje branżowe, kościoły i związki wyznaniowe, związki sportowe, związki zawodowe i partie polityczne, organizacje pozarządowe, fundacje oraz osoby fizyczne przechowujące archiwa rodzinne i prywatne, zwanymi dalej archiwami społecznymi oraz nawiązuje kontakty z ich przedstawicielami.
 • Przejmuje materiały archiwalne od archiwów społecznych.
 • Prowadzi instruktaże, konsultacje i doradztwo dla archiwów społecznych w zakresie spraw związanych z postępowaniem z dokumentacją, w tym właściwym jej przechowywaniem, wartościowaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne w zakresie oceny wartości archiwalnej dokumentacji i postępowania z dokumentacją w związku z ustaniem działalności podmiotów ze sfery archiwów społecznych.
 • Sporządza ewidencję roboczą materiałów archiwalnych, także w siedzibie przekazującego.
 • Aktualizuje bazy danych podmiotów działających w sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.
 • Opiniuje przepisy kancelaryjne i archiwalne na wniosek archiwów.
 • Opiniuje wnioski dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej archiwów.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze archiwistyki
 • Wiedza z zakresu: znajomości ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, znajomości historii Polski XX w.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

CO OFERUJEMY:

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

DOSTĘPNOŚĆ:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Informację o szczególnych potrzebach zamieść w dokumentach aplikacyjnych lub prześlij na adres rekrutacja@aan.gov.pl. 

WARUNKI PRACY:

 • praca na II piętrze budynku magazynowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych
 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich
 • wysiłek fizyczny przy przenoszeniu materiałów archiwalnych

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 1. weryfikacja formalna ofert;
 2. sprawdzian wiedzy/umiejętności - online;
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-01-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

APLIKUJ

do 18 grudnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112002"

na adres:

Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@aan.gov.pl

Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

Archiwum Akt Nowych

Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

W godzinach 8.15 - 16.15

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 589 31 06

lub mailowego na adres: rekrutacja@aan.gov.pl

 

 Dokumenty należy złożyć do: 18.12.2022

 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Akt Nowych , ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

 Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@aan.gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 Informacje o odbiorcach danych: brak

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 Uprawnienia:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Podstawa prawna przetwarzania danych:

 6 ust. 1 lit. b RODO;

 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB

 

Autor: Archiwum Akt Nowych

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-12-08 10:26przez: Archiwum Akt Nowych
Opublikowano:2022-12-08 10:39przez: Marcin Kunce
Zmodyfikowano:2022-12-08 10:22przez: Marcin Kunce
Podmiot udostępniający: Archiwum Akt Nowych
Odwiedziny:371

Rejestr zmian

 • [2022-12-08 10:22:53]Marcin KunceUtworzenie dokumentu